АККОНД: Вёхётпа тан утатпёр: йёласене упратпёр

29 Çĕртме, 2018

Республика кунне уявласси Чёваш Енре пурёнакансене, регион хёнисене кашнинчех ырё кътменлъхсемпе савёнтарать. Кё=ал та кёмёллё =авнашкал самант пулчъ: «АККОНД» фабрика пылак парне к(чъ _ уяв умън сахёрлё печени  производствин =ънъ линине хута ячъ=.
Хёйън продукцийъпе хамёр патра _ Калининградран пу=ласа Владивосток таран _ кёна мар, Ра==ей тулашънче те ырё ят =ънсе илнъ Шупашкарти кондитер фабрики производствёна (стерсе, ассортимента анлёлатса пырать, хёйън пылак =имъ=ъсемпе тивъ=термелли =ънърен те =ънъ рыноксене тухать.
Уйёх каялла кёна «АККОНД» =имъ­=ъсемпе Китайри Шанхай хулинче иртнъ Пътъм тънчери апат-=имъ=ън 19-мъш «SIAL CHINA 2018» куравънче ёнё=лё паллаштарнёччъ.
«АККОНД» АО производство хёвачъсене =уллен (стерсе пырать, =ънъ корпуссем тёвассине, =ънъ линисем вырна=тарассине миллион-миллион тенкъ хывать. Сахёрлё печени кёларакан линие хута яма  150 млн тенкъ ытла инвестици хывнё. Хушма 60 ытла ъ= вырёнъ йъркеленъ.
+улталёкри производство хёвачъ 3000 тоннёран та иртекен =ак линие хута янё май фабрика сахёрлё печени ассортиментне анлёлатма, тутипе тата формачъпе =ънъ тата пысёк пахалёхлё =имъ= туса кёларма палёртать.
«Кирек хёш патшалёхшён, хулашён, предприятишън е уйрём =ыншён тёнё=лёх _ тёнё=лё (съм, тёнё=лё аталану _ тъп вырёнта пуль, _ теръ предприятири уява у=нё май «АККОНД» АО генеральнёй директоръ Валерий Иванов. _ Эпир =ине-=инех =ънъ линисем хута яратпёр, =акё фабрикён экономика кётартёвъсем (ссе пынине =иръплетет. Анчах пирън =уллен икшер хут пысёкланас тъллев =ук. Ви=еллъ (съм _ 10-15 процент шайънче, =акё фабрикён =иръп аталанёвне тивъ=терет. +ак хёвёртлёх шайне эпир 90-мъш =улсен пу=ламёшънче тухнё, ёна упратпёр. Инвестици хывассишън кёна ук=а тёкаклани _ пирън =ул мар. Инвестици тъллевъ _ паха, тутлё, халёх туянма пултаракан йъркеллъ хакпа лайёх сутёнакан продукци. Коллектива пире търевлесе пынёшён, ёнланнёшён тав тёватёп».
Чёваш Ен Пу=лёхъ Михаил Игнатьев та сёмах илчъ. Вёл потребитель рынокънче конкуренци =ивъч пулнине пёхмасёр «АККОНД» продукцийъ Ра==ейре кёна мар, тънче шайънче те палёрнине  ырласа хакларъ. «Ку чённипех пысёк пълтеръшлъ. +ършыв Президенчъ Владимир Путин экспорт т(пине пысёклатмалли тъллев лартръ», _ патшалёхён =итес ултё =улта чър таварпа =ыхёнман экспорт т(пине икъ хут пысёклатмалли планне аса илтерчъ Михаил Васильевич. Паян пурне те кёсёклантаракан футбол теми тавра та сёмах пулчъ: «+ак кунсенче футбол чемпионачъ пырать. Ра==ее питъ нумай хёна, фанатсем килнъ. Въсем «АККОНД» АОра туса кёларнё пылак =имъ=сене астивсе пёха==ех. Эсир предприяти ветеранъсем хывса хёварнё ырё йёласене упратёр, =ав вёхётрах эксклюзивлё продукци туса кёларма тёрёшатёр _ тутипе =ънъ те паха изделисем хатърлетър».
Республика кунъ умън предприятин ъ=ре палёрнё =ыннисене наградёсемпе чысласси йёлана кънъ. +итън(семшън тата нумай =ул т(ръ кёмёлпа ъ=ленъшън пилък ъ=чен Чёваш Республикин Пу=лёхън Тавне тивъ=нъ, =ийънчен Михаил Васильевич въсене алла =ыхмалли сехет парса хавхалантарчъ.
«АККОНД» фабрикёшён социаллё яваплёх тени яланах пысёк пълтеръшлъ пулнё. Кунта хёйсен ветеранъсене хисепле==ъ, асра тыта==ъ. Въсен ячъпе Нина Свиридова сёмах каларъ. Ленинградри апат-=имъ= промышленно=ън технологи институтне пътернъ хы==ён кунта килнъ те _ фабрикёра 34 =ул ытла ъ=ленъ. Производствёпа техника пайън пу=лёхъ, директорён пахалёх енъпе ъ=лекен заместителъ пулнё. «Фабрикёпа, вёл туса кёларакан тутлё та паха продукципе, чуна парса тата юратса хатърленъскерпе, мёна=ланатёп. Кашни ъ=чене ятран тав тёвас, ъ=ри =итън(семшън пу= таяс килет. Нумай =ул =ине тёрса ъ=ленине кура фабрика пахалёхпа =ыхённё йёласене упраса хёварма кёна мар, малалла аталантарма та пултарчъ, ал ъ=не тъпе хуракан пысёк мар цехран федераци шайънчи =ънъ йышши производство пулса тёчъ», _ теръ Нина Григорьевна.
Вёл хёйън ъ= биографине =ак предприятирех хъръх ытла =ул каялла пу=ланё генеральнёй директора ветерансен ячъпе тав туръ: «Пирън хисеплъ Валерий Николаевич яланах хёйън ъ=ънче чи лайёххи пулма тёрёшать. Унён алли =ёмёл, ёсъ =ивъч. Пёхёр-ха, мънешкел пысёк предприятие ёнё=лё ертсе пырать!»
Унён сёмахъсене =ънъ линие хута янё паллё кун Валерий Николаевича тепър наградёпа чысланипе пър килни те =иръплетет _ Республика кунъ умън ёна Ра==ей Президенчън Тав =ырёвъпе хавхалантарнё.
Тёван предприяти пирки =апла ёшшён каланё хы==ён Нина Григорьевна «АККОНД» генеральнёй директоръпе тата Чёваш Ен Пу=лёхъпе пърле хёрлъ хёйёва касса татръ= _ сахёрлё печени производствин =ънъ линине ъ=лесе каймашкён старт пачъ=.
Пурте пылак =имъ= ёна хатърленинчен тытёнса «АККОНДён» фирма логотипъллъ чъркемъ патне =итиччен мънле =улпа иртнипе паллашма васкаръ=. Республика Пу=лёхъ, хёнасем производствёпа =ыхённё самантсемпе кёсёкланчъ=, продукцие хаваспах тутанса пёхръ=.
+ънъ лини =ине кёларнё пирвайхи =имъ= _ «Трио» брендпа хатърлекен ви=ъ сийлъ сахёрлё печени. Ёна «късьене чикмелли» меллъ форматпа кёлара==ъ _ чъркемре тёватшар штук. +авна май каннё, =ут =анталёкпа киленнъ чух тытса =име питъ меллъ. Тепър тесен, ка=серен =ывёх =ынпа пърле чей ъ=нъ чух =име те питъ кёмёллё.
+ънъ продукцие эксклюзивлё ви=ъ тутёллё хатърле==ъ: «Шоколадный брауни», «Сливки» тата «Пломбир». Вёл сэндвич евър _ какао хушнё печени «ёшне» крем хунё. Сывё апатлану йёлине тъпе хурса печени хатърлемешкън пысёк пахалёхлё чър таварпа кёна усё кура==ъ, ятарласа хатърленъ рецептура вара =имъ= тытёмне хёйне евърлъх к(рет.
Республика кунне уявланё чух иртнъ Регионсен пърлехи «Регионсем _ чикъсър ъ=тешлъх» куравне пухённисем те =ънъ печени пирки ыррине нумай каларъ=. Кё=ал =ак курав Шупашкар центрънче _ заливра, Хърлъ т(ремре _ вырна=ръ.
«АККОНДён» пылак продукцийъ пурне те _ ваттине те, въттине те _ илъртръ. Тутлё «Триона» ачасем кёна мар, =итъннисем те хаваспах тутанса пёхръ=.
«Хёна килнъ =ъре =ак печение туянса хурасах пуль. Норильскран аппана кътетъп», _ пълтерчъ Вера Николаевна пенсионерка. «Пире садикре кашни кун =ак печение парсан мънле аван пулъччъ!» _ ъмътне пытармаръ пъчък Артемка. «Печени _ «АККОНД­ён» съчъпе е кефиръпе», _ булкёпа е печенипе сът =име юратнине йышёнса ывёлъпе килъшръ унён амёшъ.
Сёмах май, =улталёк въ=­лениччен фабрика «Трио» печени ярёмне ытти форматпа та кёларма палёртать _ унён тутине =ънъ съмсем къртесшън.
«Ман шутпа, =ак печение унён рецептурине кура кёна ят паман, _ «вёрттёнлёха» у=ръ курава килнъ Ольга Петровна кондитер фабрики тах=ан уншён та «=ывёх пулнине» палёртнё май. _ Пёхёр-ха, печение Республика кунъ умън хатърленъ _ ку пърре. Кё=алхи спортри паллё пулём _ пирън =ършывра иртекен Тънчери футбол чемпионачъ _ иккъ. Тепър самант _ кё=ал «АККОНДа» никъсленъренпе 75 =ул =итни. Акё сире «Трио» _ ви=ъ пра=ник».
Чёнах та, 2018 =улта предприяти «=авра датёна» паллё тёвать. Шупашкарти кондитер фабрики 1943 =улхи =урла уйёхънче у=ёлнё. Ун чух пъчък кёна производство пулнё, =улталёкра 100 тоннёна яхён продукци туса кёларнё. Ассортимент та анлё пулман. Паянхи «АККОНД» вара _ Чёваш Енри тъп предприятисенчен пъри, Ра==ейън тытёма йъркелекен 199 предприятийън йышне кърет. Продукцин =улталёкри производствин хёвачъ 100 пин тоннёран та иртет. Туса кёларакан продукци ассортиментънче _ йёлана кънъ тата эксклюзивлё кондитер изделийъсен 300 ытла ячъ. Продукцин търлъ ушкёнънчи ассортиментне туса кёларас енъпе =ънъ йышши 70 ытла лини ъ=лет. Десертсене, вафлисене, канфетсене, печенисене, карамельсене Ра==ейре те, унён тулашънче те лайёх пъле==ъ: «Птица дивная», «Отломи», «Добрянка», «Хуторок», «Леди День», «Леди Ночь», «Амбрель» тата ыттисем _ пурне те асёнса та пътереймън.
n  Людмила АРЗАМАСОВА

Комментари хушас

Image CAPTCHA
Введите символы, которые показаны на картинке.